ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

2. Νομική Βάση

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας επιθυμεί να διαφυλάξει το έννομο συμφέρον της αναφορικά με την προστασία της από τυχόν διεκδικήσεις τρίτων προσώπων, καθώς και η απόδειξη ύπαρξης της συμβατικής σχέσης Φορέα και Υπευθύνου Επεξεργασίας καθώς και για τη συμμόρφωση της με τις επιταγές της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σχέση μεταξύ Φορέα και Υπευθύνου Επεξεργασίας.

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Δεδομένα που συνίστανται στο ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ.

5.Αποδέκτες

Δικηγόρος, Λογιστής, τα μέλη του Δ.Σ της υπεύθυνης επεξεργασίας και εξωτερικοί συνεργάτες που συντηρούν την ιστοσελίδα. Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας.

6.Δικαιώματα των υποκειμένων

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. 

7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com

8. Προσφυγή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

9.Δήλωση

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει και αποδέχομαι τα παραπάνω.

 

Font Resize
Contrast